ΕΥΔΑΠ: Παράταση της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

0
195

Παρατείνεται ώς τις 31 Οκτωβρίου το δικαίωμα διακανονισμού για τους ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΕΥΔΑΠ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμοι.

Με απόφαση της διοίκησης της εταιρείας, δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν καταναλωτές με οφειλές πάνω από 60 ευρώ.

Η ελάχιστη δόση ορίζεται στα 20 ευρώ και ο αριθμός τους θα εξαρτάται από κάθε περίπτωση.

Οι δικαιούχοι κοινωνικού τιμολογίου έχουν δικαίωμα εξόφλησης έως 36 δόσεις, ενώ είναι δυνατόν να διαγραφεί το σύνολο των προσαυξήσεων που τους έχουν επιβληθεί.
Οσοι εξοφλήσουν εφάπαξ την οφειλή τους θα έχουν διαγραφή των προσαυξήσεων, ενώ θα πληρώσουν μόνον το 50% όσοι πληρώσουν σε έξι μηνιαίες δόσεις.

Σε περίπτωση που κάποιος καταναλωτής καθυστερήσει την καταβολή τριών δόσεων θα γίνεται διακοπή της υδροδότησης του ακινήτου, ενώ σε τετράμηνη καθυστέρηση θα ακυρώνεται ο διακανονισμός, θα επανέρχεται η αρχική οφειλή και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες προσαυξήσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της ΕΥΔΑΠ:

Η ΕΥΔΑΠ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτέρως δύσκολες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και θεωρώντας επιβεβλημένη την ανάγκη να διευκολυνθούν όλοι οι πελάτες της και ιδιαίτερα οι ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού που πλήττονται βαρύτατα από την κρίση, προσφέρει τη δυνατότητα ένταξης σε ευνοϊκή δοσιακή ρύθμιση πάσης φύσεως ληξιπροθέσμων οφειλών, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

·Η υποβολή αίτησης θα πρέπει να υποβληθεί από τους ενδιαφερομένους έως τις 31.10.2016.
·Η οφειλή να ανέρχεται σε ποσό άνω των 60€ και μπορεί να αφορά πάσης φύσεως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
·Η ελάχιστη δόση δεν μπορεί να είναι κατώτερη των 20€.
·Για την έγκριση της δοσιακής ρύθμισης απαιτείται η άμεση καταβολή της πρώτης από τις εγκεκριμένες δόσεις ενώ οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την ημερομηνία υπαγωγής στο διακανονισμό.

Διαδικασία υποβολής δήλωσης
Στην αίτηση, η οποία θα υποβληθεί στα κατά τόπους Περιφερειακά Κέντρα της ΕΥΔΑΠ ΑΕ, θα επισυνάπτεται νόμιμο παραστατικό ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο κ.λπ.). Η δε διαδικασία υποβολής θα γίνεται:
α) Με την αίτηση-δήλωση του ιδιοκτήτη ή των συνιδιοκτητών (σε περίπτωση συνιδιοκτησίας) ή νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου αυτών με την οποία αναγνωρίζουν τις οφειλές και αποδέχονται τη ρύθμιση αυτών σε δόσεις.
β) Εάν πρόκειται για κοινόχρηστη παροχή η αίτηση υποβάλλεται από τον διαχειριστή (Η παραπάνω ιδιότητα αποδεικνύεται με πρακτικό της γενικής συνέλευσης ή με μηχανογραφημένη κατάσταση των κοινοχρήστων).
γ) Στην περίπτωση επιχείρησης απαιτείται η υποβολή της αίτησης-δήλωσης από το νόμιμο εκπρόσωπό της.

Τι ισχύει για κάθε κατηγορία εντασσομένου:
α) Όλοι ανεξαιρέτως οι οφειλέτες οι οποίοι θα εξοφλήσουν εφάπαξ το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών τους απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμου.

β) Όλοι οι οφειλέτες που ρυθμίζουν το σύνολο των ληξιπροθέσμων οφειλών τους σε δοσιακή ρύθμιση μέχρι 6 έντοκων δόσεων απαλλάσσονται του 50% του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμου.

γ) Όλοι οι οφειλέτες μπορούν να επιλέξουν την ρύθμιση των οφειλών τους με έντοκες δόσεις οι οποίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις 36 (τριάντα έξι). Σε ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες θα υποβάλλεται αίτημα περισσοτέρων έντοκων δόσεων, θα αποφαίνεται αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας ή και το .Σ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
δ) Οι δικαιούχοι του Έκτακτου Ειδικού Τιμολογίου (Ε.Ε.Τ.) της ΕΥΔΑΠ ΑΕ απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εάν εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντασσόμενοι σε δοσιακή ρύθμιση κατά ανώτατο μέχρι τριάντα έξι (36) άτοκων μηνιαίων δόσεων.

Δικαιούχοι του Ε.Ε.Τ. της ΕΥΔΑΠ ΑΕ θεωρούνται, όλοι όσοι έχουν υπαχθεί στο Ν.4320/2015 (Φ.Ε.Κ. 29Α’/19.3.2015) περί αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης και είναι δικαιούχοι τουλάχιστον μιας παροχής (σίτισης, ρεύματος, επιδότησης ενοικίου). Η υποβολή σχετικής αίτησης για υπαγωγή στο Ε.Ε.Τ. γίνεται μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ (www.eydap.gr).

Δικαιούχοι του Ε.Ε.Τ. που αδυνατούν να ανταποκριθούν και στις παραπάνω ρυθμίσεις υποβάλλουν σχετική αίτηση η οποία εξετάζεται από αρμόδια Επιτροπή της Εταιρείας. Για την περίπτωση που έχει γίνει διακοπή υδροδότησης σε δικαιούχο του Ε.Ε.Τ. η επανασύνδεση γίνεται αδαπάνως με μόνη τη χρέωση των διοικητικών εξόδων.

ε) Οι οφειλέτες οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (Κ.Ο.Τ.) της ΔΕΗ απαλλάσσονται του συνόλου των μη βεβαιωμένων προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εάν εξοφλήσουν τις οφειλές τους εντασσόμενοι σε δοσιακή ρύθμιση κατά ανώτατο μέχρι δώδεκα (12) άτοκων μηνιαίων δόσεων. Η υπαγωγή στο Κ.Ο.Τ. της ΔΕΗ αποδεικνύεται με την προσκόμιση του τελευταίου λογαριασμού ρεύματος. Και σ’ αυτή την κατηγορία, για την περίπτωση που έχει γίνει διακοπή υδροδότησης, η επανασύνδεση γίνεται αδαπάνως με μόνη τη χρέωση των διοικητικών εξόδων.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις ευνοϊκών ρυθμίσεων εμπίπτουν και οφειλέτες που βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό όπως επίσης και οι οφειλέτες των οποίων οι διακανονισμοί έχουν ακυρωθεί ακόμα και οριστικά.

Με την καθυστέρηση τριών (3) δόσεων των ευνοϊκών αυτών δοσιακών ρυθμίσεων θα δρομολογείται, από το πληροφορικό σύστημα, τεχνική ενέργεια διακοπής για την περίπτωση δε των μισθωμένων ακινήτων η διακοπή θα δρομολογείται μετά την καθυστέρηση εξόφλησης δυο (2) δόσεων.

Στην περίπτωση που δεν εξοφλούνται τέσσερις (4) τουλάχιστον δόσεις ο δοσιακός διακανονισμός ακυρώνεται και το υπόλοιπο της οφειλής συγχρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό. Στην περίπτωση αυτή ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό με τις νόμιμες προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής, τόκους και πρόστιμα από τις ημερομηνίες που τα επιμέρους ποσά είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα.

Διακανονισμός της οφειλής γίνεται άπαξ, με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία όπως προβλέπεται ανωτέρω.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ